1. جواد ابوالفضلی اصفهانی , محمدباقر آیانی , تجزيه و تحليل تجربی دمای سطح ترموسيفون با سيال عامل آب , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 2. جواد ابوالفضلی اصفهانی , محمدباقر آیانی , بررسی و مطالعه عملکرد لوله گرمايی , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 3. محمدباقر آیانی , جواد ابوالفضلی اصفهانی , تجزيه و تحليل کارايی روش عددی سيمپلت در حل مسائل جابجايی آزاد در داخل محفظه با مقطع مربعی , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 4. جواد ابوالفضلی اصفهانی , اثر قطر لوله بر طول بهينه در فرايند انتقال حرارت درون لوله با ديواره دما ثابت , نهمين كنفرانس سالانه و پنجمين كنفرانس بين المللي مهندسي مكانيك isme2001 , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 5. جواد ابوالفضلی اصفهانی , تجزيه و تحليل تجربي توزيع دماي سطح ترموسيفون با سيال عامل آب , نهمين كنفرانس سالانه و پنجمين كنفرانس بين المللي مهندسي مكانيك isme2001 , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 6. جواد ابوالفضلی اصفهانی , بازيافت انرژي از سيستم تهويه اتاق جراحي , سومين همايش ملي انرژي , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 7. جواد ابوالفضلی اصفهانی , شبيه سازي عددي جريان اطراف يك جسم جامد با مقطع مربع در داخل كانال , نهمين كنفرانس سالانه و پنجمين كنفرانس بين المللي مهندسي مكانيك isme2001 , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 8. جواد ابوالفضلی اصفهانی , تجزيه وتحليل تجربي بار حرارتي ترموسيفون مس و آب , دهمين كنفرانس سالانه بين المللي مهندسي مكانيك دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسيisme 2002 , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 9. سیدمجتبی زبرجد , علیرضا زهتاب یزدی , جواد ابوالفضلی اصفهانی , سیدعبدالکریم سجادی , پیش بینی رفتار HDPE در آزمایش دیلاتومتری با استفاده از شبیه سازی رایانه ای , دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 10. جواد ابوالفضلی اصفهانی , مدل سازی رفتار حرارتی یک تانک عمودی , 16th. Annual (International) Conference on Mechanical Engineering-ISME2008 , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 11. جواد ابوالفضلی اصفهانی , اثر پدیده احتراق بر تولید آنتروپی در کوره‌های متان – هوا , دومین کنفرانس احتراق ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 12. جواد ابوالفضلی اصفهانی , احمدرضا واصل بحق , مطالعه روش شبکه بولتزمن در تحلیل جریان کوئت , هشتمین کنفرانس هوافضای ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 13. سامن رسائی پور , جواد ابوالفضلی اصفهانی , بررسی آزمایشگا هی جریان سیال در جابجایی آزاد صفحه تخت قائم با شار حرارتی ثابت به روشٍ سرعت سنجی از تصو یر ذرات , اولین کنفرانس علوم حرارتی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 14. پریسا آذری , نادر رهبر , جواد ابوالفضلی اصفهانی , تحلیل انرژیک و اکسرژیک هواگرمکن خورشیدی ترموالکتریک دار - مدل سلزی , همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 15. محمدباقر آیانی , جواد ابوالفضلی اصفهانی , مهدی بلالی , مائده السادات مهاجر , روش های مدل سازی ریاضی درمان حرارتی سرطان , دومین همایش کاربرد ریاضیات و نظریه کنترل در پزشکی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 16. جواد ابوالفضلی اصفهانی , مهدی بلالی , معیار کیفی سنجش اعتبار مدل های انتقال حرارت زیستی تعادلی در برابر مدل ها غیر تعادلی برای منبع حرارتی نوسانی , پانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 17. جواد ابوالفضلی اصفهانی , مهدی بلالی , معیار کیفی سنجش اعتبار مدل های انتقال حرارت زیستی تعادلی در برابر مدل ها غیر تعادلی برای منبع حرارتی نوسانی , هفدهمین کنفرانس سالانه (بین المللی) مهندسی مکانیک ISME2009 , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 18. پریسا آذری , نادر رهبر , جواد ابوالفضلی اصفهانی , مدل سازی ریاضی یک هواگرمکن خورشیدی ترموالکتریک دار: بررسی تاثیر پارامترهای فیزیکی بر کارایی سیستم , دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 19. الهه نوروزی جاجرم , جواد ابوالفضلی اصفهانی , احمد مددی , بررسی پایداری شعله در احتراق پیش آمیخته کم سو خت مشعل لایه اِی با استفاده از روشٍ شبکه بو لتزمن , ششمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 20. پرنیان جوادی , جواد ابوالفضلی اصفهانی , بررسی تاثیر دندانه های مختلف برتولید آنتروپی جریان سیال داخل یک کانال با شار ثابت , دینامیک شاره ها , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 21. جواد ابوالفضلی اصفهانی , امین ضیاء فروغی , شبیه سازی سوخت انژکتور چرخشی فشار بالا و بررسی پس فشارهای متفاوت , نهمین کنفرانس هوافضای ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 22. جواد ابوالفضلی اصفهانی , امین ضیاء فروغی , مطالعه پارامتریک اسپری سوخت غیر تبخیری هپتان با استفاده از مدل شکست , سومین کنفرانس سوخت و احتراق ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 23. جواد ابوالفضلی اصفهانی , محمدجواد جزائری , ایمان ویسی , تبدیل مولد مقیاس کوچک به تولید همزمان برق و حرارت با استفاده از مبدل گرمایی , نخستین همایش بین المللی مبدل های گرمایی در صنعت نفت و گاز , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 24. حیدر الثراونی , جواد ابوالفضلی اصفهانی , بررسی عددی تغییر فاصله طولی بین مولدهای گردابه در جریان آشفته در کانال بر انتقال گرما , دینامیک شاره ها , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 25. مصطفی پورعلی , جواد ابوالفضلی اصفهانی , شبیه سازی اسپری با استفاده ازمدل ترکیبی جدید EBS و مقایسه آن با دو مدل دیگر , دهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 26. جواد ابوالفضلی اصفهانی , سیده مهناز مدیرخازنی , اثر برینکمن بر تولید انتروپی چگالش در همرفت اجباری روی سطح خارجی لوله بیضوی , اولین کنفرانس علوم حرارتی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 27. وحید بردبار , جواد ابوالفضلی اصفهانی , مطالعه عددی انتقال حرارت جابه جایی آزاد در محفظه های مربعی حاوی ماده ی متخلخل تحت تاثیر میدان مغناطیسی , نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 28. جواد ابوالفضلی اصفهانی , سیده مهناز مدیرخازنی , اثر ضریب بیضوی بر تولید انتروپی چگالش در همرفت اجباری روی سطح خارجی لوله , نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 29. جواد ابوالفضلی اصفهانی , مصطفی پورعلی , اثر شکست ثانویه بر شبیه سازی اسپری و مقایسه دو مدل اسمل و کب , نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 30. جواد ابوالفضلی اصفهانی , صادق ظفریان , جریان ترکیبی هیدرودینامیک مغناطیس برای صفحه عمودی در محیط متخلخل با جابه جایی و مکش , نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 31. جواد ابوالفضلی اصفهانی , رضا مولودی , شبیه سازی جریان تراکم پذیر گذرا به همراه نشتی ناگهانی در خط لوله گاز , چهاردهمین کنفرانس دینامیک شاره ها , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 32. بنت الهدی اصلانی , جواد ابوالفضلی اصفهانی , بررسی اثر هندسه ورودی در جریان آرام داخل لوله افقی مدور تحت انتقال حرارت جابجایی آمیخته , چهاردهمین کنفرانس دینامیک شاره ها , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 33. حامد ارزانی شهنی , حمید ممهدی هروی , جواد ابوالفضلی اصفهانی , بررسی آزمایشگاهی انتقال حرارت در محفظه احتراق ضربانی , چهارمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 34. احسان فتوحی بافقی , نادر رهبر , جواد ابوالفضلی اصفهانی , شبیه سازی عددی آب‌ شیرین‌کن‌خورشیدی لوله‌ای به منظور بررسی تأثیر دماهای سرد و گرم، هندسه‌ی ظرف آب شور و لبه‌ی آن بر تولید آب شیرین , کارگاه بین‌المللی آموزشی و همایش تخصصی نمک‌زدایی آب‌های شور، لب‌شور و تصفیه پساب , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 35. احسان فتوحی بافقی , جواد ابوالفضلی اصفهانی , نادر رهبر , آنالیز عددی آب شیرین کن خورشیدی لوله ای به منظور بررسی پارامترهای مؤثر بر روی انتقال جرم و حرارت جابجایی درون آن ها , دومین کنفرانس سالانه انرژی پاک , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 36. جواد ابوالفضلی اصفهانی , رضا مولودی , بررسی جریان تراکم پذیر گذرا به همراه نشتی در خط لوله گاز , بیستمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 37. جواد ابوالفضلی اصفهانی , سیدمحمود موسوی , اثر چرخش دینامیکی بر توزیع دما در احتراق بدون شعله [FLOX] گاز طبیعی , کنفرانس بین المللی مکانیک و فن آوریهای پیشرفته , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 38. رضا پریزادلائین , جواد ابوالفضلی اصفهانی , بررسی عددی انتقال حرارت جابجایی اجباری در لوله حاوی نانو سیال آب-اکسید آلومینیوم , بیست و یکمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران، ISME2013 , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 39. ندا یوسفی , جواد ابوالفضلی اصفهانی , نادر رهبر , بررسی عددی تأثیر قرارگیری تیغه های عمودی بر ضریب انتقال حرارت جابجایی داخل یک آب شیرین کن , همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 40. ندا یوسفی , جواد ابوالفضلی اصفهانی , نادر رهبر , شبیه سازی عددی آب شیرین کن خورشیدی ساده به منظور بررسی تأثیر تعداد، ارتفاع و موقعیت قرارگیری تیغه های عمودی بر تولید آب شیرین , ISME بیست و یکمین همایش سالانه بینالمللی مهندسی مکانیک ایران، 2013 , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 41. ندا یوسفی , جواد ابوالفضلی اصفهانی , نادر رهبر , بررسی عددی تأثیر موقعیت قرارگیری تیغه های عمودی بر ضریب انتقال حرارت داخل آب شیرین کن خورشیدی ساده , دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 42. محمد کاظمیان , نادر رهبر , جواد ابوالفضلی اصفهانی , اثر دمای شیشه بر ضریب انتقال حرارت و میزان تولید انتروپی درون آب شیرین‌کن خورشیدی به کمک حل عددی , دومین همایش ملی انرژی باد و خورشید ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 43. محمد کاظمیان , نادر رهبر , جواد ابوالفضلی اصفهانی , تخمین ضریب انتقال حرارت جابجایی درون آب شیرین‌کن خورشیدی ساده به کمک CFD , کارگاه بین‌المللی آموزشی و همایش تخصصی نمک‌زدایی آب‌های شور، لب‌شور و تصفیه پساب , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 44. حسین خلیلی زاده , نادر رهبر , جواد ابوالفضلی اصفهانی , مدلسازی عددی یک ترموالکتریک ژنراتور خورشیدی , بیست و یکمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران، ISME2013 , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 45. علی نوروزی , جواد ابوالفضلی اصفهانی , شبیه سازی جریان در یک ریزمجرا با روش شبکه بولتزمن , همایش مشترک مهندسی کامپیوتر و مکانیک، JCCEM2013 , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 46. مسعود سبحانی , رضا پریزادلائین , جواد ابوالفضلی اصفهانی , بهینه سازی عوامل موثر در انتقال حرارت جابجایی اجباری نانوسیال با استفاده از روش تاگوچی , بیست و دومین همایش سالانه بین¬المللی مهندسی مکانیک ایران، ISME2014 , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 47. هاشم احمدی تیغ چی , جواد ابوالفضلی اصفهانی , بررسی اثر ضریب میرایی در انتقال گرمای تابشی درون محفظه دوبعدی به روش لتیس بولتزمن , دومین همایش ملی انتقال حرارت و جرم ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 48. آرش اسدالهی , جواد ابوالفضلی اصفهانی , شبیه سازی لتیز بولتزمن و حل تحلیلی انتقال حرارت چگالش گازدودکشدر بویلرچگالشی , دومین همایش ملی انتقال حرارت و جرم ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 49. آرش اسدالهی , جواد ابوالفضلی اصفهانی , بررسی تأثیر تغییرات دما وگردش گاز حاصل از احتراق سوخت در بویلرهای چگالشی , دومین همایش ملی انتقال حرارت و جرم ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 50. سیداحمد شهیدی یاساقی , محبت محبی , علی معتمدزادگان , امان محمد ضیائی فر , جواد ابوالفضلی اصفهانی , سید علی مرتضوی , سرخ کردن تحت خلاء جایگزینی بر روش های سرخ کردن در جهت دستیابی به کیفیت بالاتر , دومین سمینار ملی امنیت غذایی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 51. سید رضا حسینی , جواد ابوالفضلی اصفهانی , تحلیل جریان گاز CO_2در یک محیط فعال تابشی درون کانال به روش شبکه بولتزمن , ششمین کنفرانس سوخت و احتراق , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 52. مصطفی پورعلی , جواد ابوالفضلی اصفهانی , شبیه سازی عددی سه بعدی اسپری غیرتبخیری ایزواکتان به روش پالایش شبکه و ارائه یک مدل ترکیبی جامع , ششمین کنفرانس سوخت و احتراق , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 53. سعیده سیسبان , جواد ابوالفضلی اصفهانی , تأثیرات پارامترهای هندسی بر مشخصات جریان کاملاً توسعه یافته و انتقال حرارت در یک کانال موج دار متقارن در اعداد رینولدز معتدل , بیست و چهارمین همایش سالانه بینالمللی مهندسی مکانیک ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 54. سهیل شیخ فخرالدینی , جواد ابوالفضلی اصفهانی , بررسی کارآیی چگالشی در یک مبدل حرارتی , اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مکانیک، مکاترونیک و بیومکانیک , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 55. مریم خسروی راد , جواد ابوالفضلی اصفهانی , یاسمن دقیقی , مدل‌سازی عددی یک ریزمخلوط‌گر غیرخطی‌ برای کاربردهای آزمایشگاهی و پزشکی پیشرفته , بیست و چهارمین همایش سالانه بین¬المللی مهندسی مکانیک ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 56. زینب کاظمی , جواد ابوالفضلی اصفهانی , یاسمن دقیقی , مدل سازی عددی ریز مخلوط الکتروکینتیک با استفاده از الکتروکینتیک غیرخطی , بیست و چهارمین همایش سالانه بین­ المللی مهندسی مکانیک ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹